ÖV Manskör

Öresundsvarvets manskör.Ur personaltidningen Talröret nr 1. 1946:

”Varför finns ingen manskör vid ÖV, när alla andra större varv håller sig med sådan? Denna fråga ställdes gång på gång under flera år, och följden blev, att några av de intresserade utlyste ett möte för att utröna intresset bland de anställda. Till detta möte infann sig ett trettiotal personer, och samliga voro överens om, att en kör borde bildas. En styrelse valdes, och den fick i uppdrag att ordna ledare, lokal och noter. Som ledare lyckades man engagera kantor Lindholm från Teckomatorp. På grund av flyttning från orten, måste kantor Lindholm efter ett par månader avgå som dirigent och han efterträddes då av kantor Wrahme från Billeberga. Lokalfrågan löstes genom att skolstyrelsen upplät en sal i Albanoskolan, och noter inköptes på kredit. Den ekonomiska frågan var den, som gav styrelsen mest huvudbry, och man såg ingen annan utväg än att vädja till varvsledningen om hjälp. Denna visade sig välvilligt inställd och gav kören ett anslag, som säkerställde arbetet för hela året. Intresset bland sångarna har hela tiden varit synnerligen stort, även om en del tappade lusten och slutade, när de kommo underfund med, huru mycket arbete, som fordrades, innan en sång kunde framföras på ett någorlunda korrekt sätt.

I början av oktober fick kören de första engagemangen. Det var dels varvsledningen, som anmodade kören att medverka vid sjösättningen av m/s 89, och dels fackförningen, som önskade sång vid ett samkväm med anledning av studiesäsongens inledande. Vid båda dessa framträdanden erhöll kören god kritik, och den sporrade medlemmarna till fortsatt arbete, samtidigt som kören tillfördes 12 stycken nya sångare. Medlemmarna utgöras huvudsakligast av arbetare och förmän, medan tjänstemännen endast ha en representant med, men det är vår förhoppning, att även dessa skola finna vägen till Albanoskolan på torsdagskvällarna. Man kanske bör påpeka, att för körsång fordras ej några gudabenådade röster, utan var och en, som har något sinne för sång och musik, kan gott fylla sin plats. Beträffande repertoaren kan nämnas, att samtliga inom kören äro överens om, att man i det fallet bör söka nya vägar och slå in på en modernare och populärare linje, samtidigt som allt gammalt ej får kasseras. Man måste bli välja så att alla smakriktningar bli tillgodosedda.

Till sist är det vår önskan, att fortsättningen skall bliva lika god som starten varit, och att vi även framdeles kunna påräkna stöd och intresse som hitintills. Samtidigt bedja vi få meddela ledningen för varvet och de olika organisationerna inom företaget, att vi gärna ställa oss till förfogande, då sång önskas. ”
"Öresundsvarvets manskör uppställd för sång vid sjösättning". Till vänster syns dirigenten Nils Sundling


Ur personaltidningen Talröret  nr.1 1961. Artikelförfattare: Bert

"Öresundsvarvets Manskör kan i år se tillbaka på en 15-årig verksamhet. Kören har under denna tid utvecklat en aktivitet som ej lämnar något övrigt att önska.   Den har i hög grad bidragit med att sprida glädje vid många tillfällen både för varvets anställda och en större allmänhet. Hur många fartyg som under årens lopp hyllats av kören vid den första kontakten rned sitt rätta element är svårt att säga. Även vid många andra tillfällen då det varit aktuellt med underhållning för varvets anställda har kören välvilligt ställt  sig till förfogande. I Landskrona stad har det blivit tradition att kören skall framträda och med sin sång underhålla innevånarna. Så är fallet bland annat vid valborgsmässo- och första majfirandet samt vid friluftskonserterna i Wrangelska Parken. Vid pensionärshemmen har sångaruppvaktningarna varit ett uppskattat inslag liksom vid sjukhemmet och lasarettet. Även på andra platser har gamla och sjuka blivit ihågkomna."

"Inför jubileet arbetas det för högtryck inom kören. Var och en är medveten om att det gäller lägga på några extra kol. Dirigenten Nils Sundling har god hand med röstmaterialet och har förmåga att inspirera och taga fram det bästa. Någon gång i juni får vi andra tillfälle att lyssna en konsert i Wrangelska Parken."Manskören sjunger vid MS Moordrecht:s dop i juni 1979. Foto Bertil Persson
Skapad: 12 nov, 2010, 19:11 av Ove Elf
Arkiverad som: