Stadgar§ 1. Syfte
Föreningens syfte är att verka för att bevara, öka och sprida kunskap om varvens och de varvsanställdas betydelse och historia.

§ 2. Medlemskap
Medlem i föreningen kan den bli som vill verka för eller stödja föreningens syfte och som erlägger medlemsavgift. Medlemskap kan vinnas av så väl enskild person som organisation och företag

§ 3. Årsmöte
Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Årsmöte skall hållas före april månads utgång. Kallelse till årsmöte skall vara tillgängligt senast 14 dagar före årsmötesdagen. Vid mötet skall följande behandlas:
a. Styrelsens verksamhetsrapport for det gångna arbetsåret.
b. Kassarapport
c. Revisionsberättelse.
d. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
e. Styrelsens verksamhetsplan och budget för gällande verksamhetsår.
f. Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning
g. Fastställande av medlemsavgifter
h. Behandling av förslag från styrelse eller föreningens medlemmar. Nya förslag skall tagas upp som särskild punkt på dagordningen om de är inkomna och beredda av styrelsen.

§ 4. Styrelsen
Styrelsen skall bestå av ordförande och kassör samt minst 3 övriga styrelseledamöter. Ordföranden och kassör väljs av årsmötet, med förskjuten mandattid, för två på varandra följande verksamhetsår. Övriga styrelseledamöter väljs växelvis av årsmötet för två på varandra följande verksamhetsår.
För särskilda arbetsuppgifter eller som sakkunniga kan styrelsen till sig adjungera andra medlemmar av föreningen.
Styrelsens uppgift är att leda föreningens arbete, att verkställa av årsmötet fattade beslut, att föra medlemsregister och kassabok och att för årsmötet framlägga verksamhetsberättelse, kassarapport samt förslag till verksamhetsplan och budget.

§ 5. Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och verksamhet utses av årsmötet för två på varandra följande verksamhetsår två revisorer och två suppleanter för dessa, dock så att vid varje årsmöte mandattiden utgår och nyval företas för en revisor och en suppleant.

§ 6. Valberedning
Till valberedning utser årsmötet minst två och högst tre medlemmar för en tid av ett år. Årsmötet utser en av de valda till sammankallande. Valberedningen skall till årsmötet föreslå ledamöter av styrelse och revisorer, samt till årsmötet eller medlemsmöte andra funktionärer som beslutats av årsmöte eller medlemsmöte.

§ 7. Medlemsmöte
Utöver årsmötet skall minst ett allmänt möte hållas under verksamhetsåret. Kallelse till medlemsmöte skall vara utfärdat minst 14 dagar före mötesdagen.

§ 8. Val
Om vid val mer än ett namn föreslagits skall omröstning ske med slutna valsedlar.

§ 9. Organisationers ombud
Organisation, förening, företag eller liknande som är medlem i föreningen äger vid årsmöte och medlemsmöte en röst. Ombud för organisationen etc skall kunna företa fullmakt.

§ 10. Uteslutning
Styrelsen kan ur föreningen utesluta medlem som under verksamhetsåret inte erlagt årlig medlemsavgift. Årsmötet kan ur föreningen utesluta medlem som årsmötet finner har verkat mot föreningens syfte och intressen.

§ 11. Stadgar
Beslut om ändring av stadgar kan endast ske på årsmöte. Förslag till ändringar skall därvid bifogas kallelsen till mötet För att beslut om stadgeändring skall vara giltigt fodras minst två tredjedels majoritet

§ 12. Upplösning
Föreningen upplöses om beslut därom fattas med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte, som hålles med ett tidsmellanrum av minst en, högst sex månader. Föreningens kassa och tillhörigheter överlämnas till förening, organisation eller institution med syften liknade föreningens, enligt årsmötet bestämmande.