Att arbeta på ett Varv. Olika yrken

De olika yrken som kan förekomma i verkstaden.

Texten är hämtad från skriften: Svensk varvsindustri, utgiven av Sveriges Varvsindustri-föreningen.

Fartygsmontör

Svetsare och mejslare

Svetsare ett yrke där man till största delen arbetar med handsvetsning av fogar och stumsvetsar. Svetsningen sker i olika lägen som vertikal-, horisontal- och under/upp-svetsning. Plåtarna kan vara upp till 35 mm tjocka.
Andra typer av svetsning förekommer också, till exempel automat- och halvautomat-svetsning.
Mejslaren arbetar med pneumatisk mejselmaskin och mejslar. Man mejslar bort och rensar backsvetsen i svetsskarvar i tjockare plåtar så att en felfri backsvets kan läggas. Man mejslar också bort svetsmaterial där det har använt svetsade lyftöron som tagits bort.
Arbetet utförs såväl i specialbyggda svetshallar som på bäddar och i byggdockor. Det är ett fritt arbete som kräver god fysik.

Plåtslagare

En plåtslagare eller sektions- och skrovmontör på ett Varv arbetar med plåttjocklekar upp till 35 mm. Man sätter ihop (samlar) plåt och profiljärn efter ritningar.
Man monterar och passar in fartygssektioner i storlek upp till 500 ton. För att klara detta arbete måste man behärska ritningsläsning, gasskärning och svetsning.
Man arbetar antingen inomhus i svetshallar eller utomhus på bäddar eller i byggdocka. Ofta är det frågan om ett lagarbete.

Nitare och diktare

En gång i tiden, innan svetsmetoderna kom in på varven nitade man bland annat bordläggningen mot spanten. Nitarna eller nagel som man benämnde dem hanterades av ett arbetslag bestående av en nitare, en mothållare, en nagelvärmare. Mothållaren placerade nageln i ett borrat hål i tex bordläggningen och håll sedan mot medan nitaren bearbetade nagelet med en lufthammare. Om det var ett större avstånd mellan nagelvärmaren och mothållaren använde man ytterligare en ”nagelapa”, Det var som regel en plåtslagarlärling som fick detta uppdrag att vara en mellanstation mellan nagelvärmaren och nitaren.
Diktaren arbetade med en pneumatisk mejselmaskin och med en trubbig mejsel och bearbetade plåtskarvarna vid nitförbandet och ibland materialet på nagelskallarna mot bordläggningsplåten så att skarvar och nitförbandet blev tätt.

 

Utrustningsarbetare

Maskinmontör och filare (även kallade maskinarbetare)

De huvudsakliga arbetsuppgifterna består i montering av diesel- eller turbinmotorer. I arbetet ingår moment som filning, inskavning av lager, borrning, gängning samt provkörning i verkstad osv. Man arbetar även med montage av hjälpmaskiner, pumpar och kylare. Arbetsuppgifterna ställer krav på att Du behärskar ritningsläsning.

Pannbyggare

I arbetet ingår plåtslageri, tubning, borrning, brotschning, svetsning och gasskärning. Man måste kunna läsa ritningar.
Arbetet växlar mellan många olika arbetsuppgifter och sker oftast i montagehallar. Vanligtvis är det ett lagarbete.

Rörinstallatör

I detta arbete ingår installation av vatten- avlopps- värme- och kylsystem ombord i fartyg. Vissa arbeten består i att rördragning för automatik och instrumentrörledningar. Som rörinstallatör arbetar också i enskilda fartygssektioner placerade på utrustningsstationer. Även här är det frågan om lagarbete.

Utrustningsplåtslagare eller utrustningssvetsare

Arbetet består i tillverkning och montage av alla de delar som fordras för utrustningen ombord på fartygen. Det kan gälla allt från stora konstruktioner turbinhjul, vevaxlar för huvudmaskineriet, plattformar av olika slag och ner till sådana detaljer klammer för rörledningar och elkabel.
Vissa av arbeten kräver stor yrkeserfarenhet och man måste vara van att läsa ritningar. Arbetsplatsen är ombord på fartygen eller i verkstad. Man arbetar antingen ensam eller i lag.

Fartygssnickare och Möbelsnickare

Arbetet kan antingen bestå av montering av inredningsskott och möbler i fartygets däckshus eller maskineri och tillverkning av möbler och specialinredning i våra snickeriverkstäder.
Även grövre snickerier förekommer, speciellt när man bygger fartyg för transport av flytande gas. Dessa arbeten fordrar en stor noggrannhet och ett gott handlag med verktyg.
Man arbetar nästan alltid inomhus och antingen ensam eller i lag.

 

El-utrustningsarbeten

Fartygselektriker

En fartygselektriker arbetar ombord i fartygen eller hallarna i sektionerna. Ala slags elektriska installationer förekommer, som till exempel kabelförläggning, kabeldragning, inkopplingar, apparatuppsättningar osv.
Man kan dels arbeta i lag som ensam.

Telemontör

Ombord på fartyg under utrustning arbetar man med bland annat trimning och igångsättning av Radar, Gyro, Decca, pann- och maskinautomatik. I arbetsuppgifterna ingår vidare vissa mätningsarbeten samt en del installationsarbeten av till exempel Radioanläggningar. Man kan också arbeta med reparationsarbeten i verkstad och ute på varvsområdet, utföra service på kommunikationsradio i lastbilar, truckar, kranar osv.
De är ett individuellt arbete, men ibland arbetar man i lag tillsammans med en kamrat.

 

Maskinarbetare, bearbetning

Support-, karusell- och revolversvarvare

I de här arbetena får man svarva olika detaljer till dieselmotorer, signalapparater och marina detaljer. Även svarvning av propeller- och roderaxlar förekommer.
Man måste klara av att läsa ritningar, känna till toleranser och passningar samt behärska mätteknik och mätapparatur.

 Arborrare och fräsare

I huvudsak får man arbeta med detaljer till maskin- och fartygsutrustningar till exempel roder och hjärtstockar samt mindre marina detaljer.
Här är det viktigt att behärska ritningsläsning, skjutmått och mikrometer.

Radialborrare

Här arbetar man med borrning av utrustningsdetaljer såsom tubplåtar till kondensorer och kylare, cylinderlock mm. Det förekommer också brotschning och gängning.
Det är viktigt att man behärskar såväl ritningsläsning som skjutmått och mikrometer. I maskinparken ingår ofta numeriskt styrda bearbetningsmaskiner, vilket skapar nya intressanta infallsvinklar till de traditionella verkstadsarbetena.

 

Kranförare

Bädd- och utrustningskranförare

Som traversförare arbetar man vanligen med lyft inomhus ibland annat plåthallar, maskinverkstad och monteringshallar. Vid utrustningskajerna lyfter man ombord diverse utrustningsdetaljer. Såväl lättare som tynger lyft förekommer. I arbetet kan det ingå lyft och vändning av stora sektioner.
Man får lära sig arbetet på varvet.

Byggnadskranförare

I arbetet utför man snabblyft om max 3 ton. Man kan till exempel vara placerad på fartygsdäcket och sköta ombord- och ilandtagning av diverse gods. Eller ute vid mindre svetsplaner Det är en upplärningstid på 3-6 veckor på varvet.

 

Förrådsarbetare

Järnförrådet

Lossning av järnvägsvagnar, hantering av plåt och profiljärn sker på järnförrådet med hjälp av magnetkranar och traverser. Arbetet som i huvudsak bedrivs utomhus sker i arbetslag om 2-5 personer.
Man får lära sig arbetet i arbetslaget på varvet.

Centralförrådet

Då ett fartyg består av en stor mängd detaljer av skiftande storlek är förrådsverksamheten av vital betydelse för varvet. I de moderna förrådslokalerna har man tekniskt avancerad utrustning som bidrar till att göra arbetet intressant och omväxlande.

 

Transportarbetare

Bilförare

Som bilförare svarar man för hämtning av gods inom regionen, hos SJ eller leverantörer. I arbetet kan också ingå interna biltransporter. Körkort är ett krav.

Lätta transporter

Här får man alternera mellan gaffeltruckar och lätta flaktruckar. I huvudsak är det fråga om körning utomhus och inom varvsområdet.
Den största delen av transporterna är beställningskörningar.
Upplärning i 1-4 veckor får man på varvet.

Tunga transporter

Här får man arbeta i lad om 2-11 man med transporter, lastning och lossning av stora fartygssektioner. Det är ett utomhusarbete.
Upplärning i 1-4 veckor får man på varvet.

 

Driftsarbetare

Drifttekniker

Det är ett servicearbete för hela varvet. Man får arbeta med installationer i verkstäder, maskinhallar, kontor osv. Reparationsarbeten av olika slag ingår också liksom provisoriska installationer vid skador och reparationer av fartyg.
Det är ett individuellt och fritt arbete, där man har hela varvet som arbetsplats.

Maskinreparatör

Arbetet omfattar i huvudsak reparationer av kranar och traverser, kompressorer osv. Man måste vara van vid att vistas på höjder.

Svetsreparatör

Man bör ha erfarenhet och känsla för reparationer av svetsmaskiner. Automatsvetsutrustningar blir allt vanligare på varven.

VA-reparatör

Arbetsplatsen omfattar praktiskt taget hela varvet. Det gäller reparationer och underhåll av de sanitära anläggningarna inom olika byggnader.

Verktygsmaskinreparatör

Man sysslar med renovering av varvets verktygsmaskiner till exempel arborrverk, svarvar, slipmaskiner, borrmaskiner mm.

Servicearbetare

Man arbetar med olika slag av servicearbeten för den löpande produktionen, exempelvis hantering och lagring av ställningsmaterial.

 

Specialarbeten

Rengöringsarbetena

Man ingår i ett lag på 2-3 man och arbetar med rengöring, uppröjning, vattenlänsning, lättare transporter av material osv.
Det är ett kombinerat inom- och utomhusarbete som i huvudsak förekommer ombord i fartyg, på däck, i tankar, maskinrum och andra utrymmen.

Assistansarbetare, transportarbetare

Ett arbete där man måste behärska tunga lyft. Man arbetar med tillriggning av block och stroppar, ombordtagning av fartygsdetaljer såsom ankarspel, kätting, maskindelar och annan materiel. Det är ett utomhusarbete där man arbetar i lag om 2-8 man. Upplärning sker i arbetslaget.

Ställningsbyggare

Man arbetar med uppbyggnad och ändring av ställningar ibland annat i maskinrum, däckshus, fartygstankar och utvändigt i för- och akterskepp.
Det är ett kombinerat inom- och utomhusarbete, där man ingår i ett arbetslag om 2-5 man. Yrket får man lära sig i arbetslaget, där man kan avancera från lärling till förarbetare.

Skapad: 25 okt, 2016, 23:01 av Christian Jönsson

Relaterat: