Bertil Karlbom

Bertil Karlbom, verkställande direktör Öresundsvarvet åren 1954-1965.

Karl-Axel Tretow skriver i sin "historik" över Öresundsvarvet: "År 1953 i juli månad efterträddes Hilding Nielsen av konstruktionschefen Bertil Karlbom. Nielsen blev chef för Götaverken. Till en början blev båda vice VD. Då Karlbom blev chef 1953 var han 50 år och gjorde att ganska slitet intryck. Karlbom blev VD från den 1 januari 1954."

När Carl Ridell började som VD på Öresundsvarvet 1931 anställde han Bertil Karlbom som konstruktionschef. Karlbom kom från Oskarshamnsvarvet och var 29 år.Foto: Varvshistoriska föreningen, Landskrona


Steve Breidegard skriver i sina minnesanteckningar: "Jag tvekar inte att säga att Bertil Karlbom var Sveriges i modern tid störste fartygskonstruktör. Han gjorde att ÖV kunde följa med i utvecklingen. Karlbom byggde upp ÖV till vad det är idag (70-tal, min anm.). Han hade en stor mängd personliga förbindelser och sådana spelade förr en stor roll vid försäljningen av fartyg. Han hade vidare en speciell förkärlek för "specialfartyg" och under hans ledning hade varvet en kvalificerad projekt- och försäljningsavdelning."


Sjösättning M/S "Mode" 1949. Bertil Karlbom 5:e från vänster. Eko-foto, Landskrona

Karl-Axel Tretow skriver: "Öresundsvarvets försäljare i äldre tider var dess verkställande direktörer. Beställningarna grundades ofta på nära personliga förbindelser mellan direktören och redaren. Man umgicks i gamla tider mera än idag."- " När ett fartyg garantidockades vid varvet var ofta redaren närvarande och det blev stor lunch i den eleganta salongen, med paneler i knivskuren mahogny och dyrbara mattor på durken. Konstverk på väggarna. På Jörgen Lorentzens fartyg stora väggmålningar. Det var trevligt att återse fartygen efter leveransen. Luncherna varade som regel från kl 12.00 till kl 16.00. Varvets chefer var medbjudna. Kundkontakterna befästes."

" Provturerna i Öresund är också värt ett eget kapitel. Högsta elegans, många gäster  från olika rederier. Där diskuterades nya projekt, där åts och dracks på ett annat vis än i vår tid. (1980-tal, min anm.). Storslagna arrangerade luncher i dekorerade lastrum, där så var möjligt. Och alla fick vara med !. Och på bogserbåten efter avslutad provtur måste några strama upp sig, ty det gällde att se nykter ut, även under det lyckliga 50-talet."-" Det är omöjligt att få med allt om Karlbom, när det gäller hans försäljningar men till skillnad mot många andra var vid denna tid var Karlbom ganska måttfull och höll stilen.""Salongen" uppdukad på "ALCIDES", levererad i maj 1950.

Under Karlboms tid som varvschef och verkställande direktör levererades ej mindre än 45 helt skiljaktiga fartygstyper.

 Stående på trappan till sin villa tog Öresundsvarvets direktör Bertil Karlbom emot ÖV-körens hyllningar på 60-årsdagen. Körens ordförande Torsten Hermansen läste körens gratulationer. Foto Landskrona museum


Karl-Axel Tretow skriver vidare: "Karlbom kan tecknas som en mycket säregen människa. Hans intressen kretsade i seriösare sammanhang helt kring fartyg och sjöfart. Inom dessa områden var han inte bara tekniker utan utvecklade även en slags teknisk-humanistisk intellektualitet, som var speciell för honom själv. Härmed avses bl.a. att han på ett fascinerande sätt kunde berätta om episoder inom sin tekniska verksamhet. Karlbom var skicklig när det gällde att formulera brev, men som författare var han sällan synlig."

Vid företagsnämndens sammanträde i november 1957 sade Bertil Karlbom följande: " I våras undertecknades i Rom det s.k "sexmaktsavtalet", där Tyskland, Frankrike, Italien samt Holland, Belgien och Luxemburg kommit överens om att bilda en tullunion. - d.v.s. slopa tullarna sinsemellan och inleda ett omfattande ekonomiskt samarbete. Detta skall utvecklas successivt och genomföras under en följd av år. Jämsides med detta bedrives förhandlingar att bilda en mera allmän europeisk frihandelszon med stramare bestämmelser om samordning av den ekonomiska politiken och lika tullar utåt"-- " Hur Sverige kommer att ställa sig till dessa planer är ännu oklart, men förmodligen få vi ej något val- vi måste ansluta oss, om nu frihandelszonen blir verklighet."-- Sverige blev medlem i EU nästan 40 år senare.

Bertil Karlbom avled på Park Avenue Hotel i Göteborg i mars 1965. Han avslutade då det sista arbetet på ett kontrakt med ett norskt rederi på ett 87000 tdw tankfartyg, för övrigt det första riktigt stora fartyg som byggdes på bädd 1.
När Bertil Karlbom jordfästes var kyrkan i Landskrona överfylld av kransar och blommor. Utefter alla gångar stod även kransar uppställda. Många av hans rederivänner hade mött upp på begravningen.
I personaltidningen "Talröret" var följande minnesord införda 20 mars 1965:
" Vår verkställande direktör Bertil Karlbom har lämnat oss. Dödsbudet kom utan förvarning den 11 mars från Göteborg, där han befann sig på tjänsteresa. Det kändes som ett bedövande slag. Hans hälsa hade under senare år tidvis varit försvagad och vid flera tillfällen tvingat honom till längre sjukhusvistelse. Men vi räknade med och hoppades innerligt att hans krafter skulle räcka över de få arbetsår som återstod honom på varvet och in i pensionsåldern, även om han inte sparade sig. Arbetet på Öresundsvarvet var hans stora helt dominerande intresse. Det hängav han sig åt liksom en hobby och det blev också i stor utsträckning fritidssysselsättningen för honom."

"Bertil Karlbom blev redan 1931 anställd på Öresundsvarvet och kom alltså att ägna större delen av sin levnad åt varvet. Han fick tidigt namn om sig att vara en skicklig skeppsbyggare och fartygskonstruktör. Intresset för fartygsprojektering följde honom hela livet igenom, och hans kunnighet på speciellt detta område uppskattades mycket av varvets kunder och bidrog i hög grad till gott renommé för varvet i redarkretsar. De försämrade varvskonjunkturerna fördystrade väl i någon mån tillvaron för honom de senaste åren, men han hade i likhet med oss andra på Öresundsvarvet en stark tro på Öresundsvarvets framtid och såg ljust på möjligheterna för varvet att hävda sig i den hårda konkurrensen."

"Nu är han borta, men minnet kommer att leva kvar på Öresundsvarvet. Vad han uträttat för varvet har omvittnats i många sammanhang och kommer alltid att göra hans namn förknippat med Öresundsvarvet. Det känns tomt efter honom. Alldeles särskilt känns det för mig personligen efter alla dessa år av gott samarbete och vänskap."
"Gerhard Berntsson."
Skapad: 27 aug, 2012, 19:08 av Ove Elf