Olovlig frånvaro"Olovlig frånvaro"

Att gå och arbeta en lördag, som var dagen efter avlöningsdag var inte alltid så populärt. Därför passade många på att "fira". Att också måndagar kan vara tunga att gå upp på är inget nytt fenomen. Så har skrev Personaltidningen Talröret i juli 1949 efter företagsnämndens sammanträde:

"Vid företagsnämndens senaste sammnträde togs frågan om olovlig frånvaro upp till diskussion. Med olovlig frånvaro betecknas bortovaro från arbetet utan permission eller anmält förhinder. Antalet olovligt frånvarande är störst på lördagar och måndagar och minst på fredagar. Med den brist på arbetare, som för närvarande råder vid  varvet, är det av största vikt, att alla, som ej äro förhindrade av giltigt skäl, infinna sig på varvet varje dag. Varje man har sin plats i produktionen och frånvaro försvårar arbetet för de andra och minskar arbetsresultatet, vartill kommer att den frånvarande förlorar sin förtjänst. För ert eget och för varvets bästa vädjar jag därför till alla att endast av tvingande skäl vara borta från arbetet och att alltid men särskilt på lördagar och måndagar söka undvika olovlig frånvaro. "

Undertecknat av "Hilding Nielsen".


 
På företagsnämndens sammanträde hade Överingenjör Berndtson tagit upp frågan och presenterade företagets frånvarostatistik:

" År 1947 var antalet olovligt frånvarande på lördagar i genomsnitt 5,3%, år 1948 4,8% och år 1949 steg siffran till 5.1%. Detta procenttal motsvarar för 1947 50 man och för 1949 51 man som således i medeltal varit borta under lördagarna.
På måndagarna utgjordes procenttalen för 1947 5,5%, 1948 5,1% och 1949 5,1% -- således någon ökning för måndagar gentemot lördagar, Andra mellanliggande veckodagar utom fredagar ha ett genomsnittstal  av 3,5% och på fredagar sjunker frånvaron till 2,5 - 3%. Av statistiken får vi fram att ca 25 arbetare per vecka är olovligt borta vilket utgör ca: 50 000 arbetstimmar".

" Att något måste göras, var alla parter i nämnden eniga om, och sättet att åstadkomma förbättringar var föremål för diskussion"
 
"Enligt diskussionen skulle lämpligaste sättet vara, att arbetsledningen kom till tals med de arbetare, som visa tendens att olovligt bli borta vissa dagar, samt att klubbstyrelsen skulle hjälpa till att söka få rätt på vederbörande, om ledningen begärde detta. Vidare skulle förmännen uppmanas att ha sin uppmärksamhet riktad på saken och hålla efter de olovligt frånvarande".

"Olovlig frånvaro" kom att diskuteras mångas gånger i företagsnämnden under årens lopp. Lördagsarbete upphörde 1974.
Skapad: 28 jan, 2011, 15:01 av Ove Elf

Relaterat: