Per Ekström

Per Ekström, styrelseordförande i Svenska Varvs koncernstyrelse.

Intervju i Personaltidningen Talröret juli 1981.”En självmordspilot har kraschlandat”

— Vi, Erland Wessberg och jag kallades för självmordspiloter och nu kraschlandar jag. Så säger Per Ekström om sin uppmärksammade avgång som styrelseordförande i Svenska Varv. Per Ekström lämnade sitt uppdrag vid bolagsstämman den 22 juni.

Redan 1977 då den nya koncernen bilades tog Per Ekström hand om ordförandeklubban. Han hade just lämnat Volvos styrelse och också suttit ett år i Eriksbergs styrelse efter statens övertagande av varvet.
— Industriministern erbjöd mig att bli ordförande i styrelsen för den just bildade Svenska Varv-koncernen och det tyckte jag kunde vara en intressant uppgift att gripa sig an även om jag naturligtvis förstod att den skulle bli jobbigt.
— Riksdagen hade fattat beslut om nya stödformer och kapital till den statliga varvskoncernen. Dessa beslut som innebar stora kapacitetsminskningar överlag hade grundats bl a på en utredning av den s k analysgruppen. Det föreföll mig att om analysgruppens förutsättningar var något så när rimliga skulle det finnas en chans att efter tre-fyra år överleva på en ny och lägre nivå.

HÅRDA TAG
— Det har under de gångna åren visat sig att enorma förluster och risker fanns inbyggda i de sammanslagna företagen och att analysgruppens antaganden om konjunkturerna och fartygsmarknaden hårdhänt korrigerats av verkligheten.
— Det har därför blivit nödvändigt med hårda tag många gånger, men det har samtidigt varit en stimulerande tid. Jag har alltid varit och är fortfarande nyfiken på nya områden och räds inte att ta itu med problem.
Per Ekström betonar att han upplevt samarbetet med koncernledningen och ledningarna för dotterbolagen som utomordentligt positivt. Men när det gäller samarbetet med politikerna har Per Ekstöm bestämda uppfattningar.

BRISTER
— Jag har fått en ingående kännedom om hur politiker och byråkratin arbetar gentemot statsägda företag med problem. Det finns enligt min uppfattning inte tillräcklig kompetens hos departement och myndigheter att hantera industriell verksamhet.
— Man har svårt att dra gränsen mellan företagspolitik ch samhällspolitik och man försöker alltför ofta att detaljstyra sina företag. Men sedan vi i januari 1980 fick vår egen strukturplan godkänd har politikerna och då framför allt Industridepartementet i allt mindre utsträckning lagt sig i skötseln av företaget, säger Per Ekström.

Strukturplanen ser den avgående styrelseordföranden som ett avgörande och utmärkt instrument för att driva utvecklingen i rätt riktning. Att denna plan kunde antas i full enighet i Svenska Varvs styrelse och sedan i allt väsentligt accepteras av riksdagen ser han som det kanske mest glädjande under tiden som ordförande i Svenska Varvs styrelse. Men det finns nu många som tror att möjligheterna att fullfölja planen är minimala.

— Ja, problemen är sannerligen fortfarande mycket stora och tidsmässigt pressande, men jag tycker ändå att man kan börja skönja en viss ljusning. Vi har trots allt kommit ett gott stycke på väg inom flera av våra verksamhetsområden.

PROBLEMEN KVAR
Själv fruktar Per Ekström att det kommer att finnas kvar stora problem även om man till 1984 i huvudsak klarat den stora utmaningen som strukturplanen innebär. Per Ekström pekar på att statsmakterna visserligen av skattepengar har ställt enorma summor till förfogande för förlust- och risktäckning, men att en grundläggande svårighet är att Svenska Varv inte fått ett tillräckligt stort ser eget grundkapital till förfogande. Detta innebär en omfattande finansiering genom lån, huvudsakligen i utlandet, vilket för med sig valutarisker och hög räntebelastning. Nettokostnaden för bolagets räntor ligger för närvarande på  5-600 miljoner kronor per år vilket är alldeles orimligt.
— Man kan leva med ett par, tre procents underskott i räntenettot i förhållande till omsättningen, men inte med 10 procent, framhåller Per Ekström. Soliditeten måste därför höjas väsentligt annars sopas alla plusresultat som skapas i dotterbolagen bort av räntorna.


GOD AVSIKT
Det har blåst ofta och mycket om Svenska Varvs styrelse och inte minst om ordföranden Per Ekström.
— Ja, det ser jag som mycket naturligt mot bakgrund av de svåra beslut vi har varit tvungna att ta och som drabbat så stora grupper av människor. Avsikten har dock alltid varit att trygga sysselsättningen för så många som möjligt genom att skapa lönsamma företag av de verksamhetsgrenar som visar livskraft. För att lyckas med det måste koncernen få arbetsro och det är bland det allra viktigaste just nu.

Själv får kanske Per Ekström trots allt inte så mycket arbetsro.
— Jag är visserligen pensionerad men arbetsuppgifter saknas inte. Jag är styrelseordförande i de båda invstmenbolagen Promotion och Aritmos och medlem i Handelsbankens centralstyrelse samt Mölnlyckes, Svenska Cellulosabolagets och AGA:s styrelser. Men ändå måste jag säga att det kommer att kännas mycket tomt att lämna Svenska Varv. Det uppdraget har fyllt en stor del av min arbetsdag och ligger mig alldeles särskilt varmt om hjärtat.

TACK
Per Ekström vill gärna genom personaltidningen framföra ett tack till alla dem som han samarbetat med under de gångna åren och skickar med en särskild hälsning
— Ta vara på alla de resurser och möjligheter som finns inom våra företag men var alltid inställda på att förändringar, och stora sådana, är en nödvändighet.
Skapad: 4 feb, 2011, 13:02 av Ove Elf
Arkiverad som:

Relaterat: